Jobs

COACH-INSPIRATOR-EXPERT IN ZORGETHIEK EN ZINGEVING


Functie  Coach- Inspirator en Expert in zorgethiek en zingeving
 
1. Kadering van de functie 
 
Woonzorggroep GVO groepeert 10 voorzieningen in ouderenzorg in de provincie West- Vlaanderen en kenmerkt zich door een traditie van gastvrijheid. Wie gast is, wordt omgeven met de beste zorgen, krijgt warmte en aandacht, voelt zich opgenomen in het gebeuren.
Precies op die manier wil Woonzorggroep GVO voor haar bewoners en cliënten een omgeving zijn: een woonplaats omgeven met de beste zorgen, waar ieders leven aanspraak mag maken op de maximale kwaliteit, waar deskundigheid van zorg vertaald wordt in aandacht, respect en contact, waar ruimte is voor de individuele wensen en talenten. Gastvrij omgeven is dan ook meer dan een baseline, maar de waarde van waaruit Woonzorggroep GVO handelt.  Zorgethiek en aandacht voor zingeving is hierbij een fundamentele houding, zowel op de werkvloer als binnen de organisatiestructuur.
Woonzorggroep GVO gaat voor een zorgethische bekwaamheid van haar medewerkers en de waardigheid van elke persoon: respect, wederkerigheid, gastvrijheid, zorgzaamheid vertrekkend vanuit een christelijke inspiratie zijn sleutelbegrippen.
In onze samenleving is er een groeiende vraag naar ondersteuning bij ethische vraagstukken. Dit is in de gezondheid- en welzijnssector  en meer specifiek binnen ouderenzorg  niet anders. Binnen Woonzorggroep GVO wordt er sinds jaren actief en expliciet ingezet op zorgethiek en  is er een zorgethisch beleid ontwikkeld dat als hoeksteen van de zorg functioneert. Zo is er een beleid uitgewerkt omtrent levenseinde, intimiteit en sexualiteit, maaltijdzorg, morele stress, …
In onze 10 voorzieningen zijn hiertoe coördinatoren zorgethiek en zingeving aan het werk die een trekkersrol opnemen en  samen met hun collega’s -coördinatoren woonzorg, innovatie en ontwikkeling en de algemeen directeur het  coördinatorenteam van iedere voorziening vormen. Onze coördinatoren zorgethiek en zingeving geven de zorgethische houding vorm in hun voorziening, functioneren als zorgethisch coach, zijn in staat om groeitrajecten op te zetten en bewerkstellingen een zorgethische attitude en bekwaamheid bij de medewerkers. Deze faciliterende en inspirerende rol voor de coördinatoren zorgethiek  en zingeving op het niveau van de voorziening willen wij ook blijven verankeren en inspireren vanuit het groepsniveau. En dit niet enkel op het vlak van zorgethiek: aandacht voor zorgethiek impliceert ook aandacht voor zingeving. Ook op het vlak van zingeving wil Woonzorggroep GVO een bijdrage leveren door zingevingsvragen te (h)erkennen, door onze medewerkers in staat te stellen om ermee om te gaan in de zorgpraktijk en door zingeving te organiseren. 
In dit kader zijn wij op zoek naar een collega- expert die zorgethiek en zingeving verder kan uitdragen in onze voorzieningen en als zorgethisch coach het ethisch beleid kan inspireren en doorvertalen.
Het zorgethisch beleid binnen Woonzorggroep GVO dient immers ten allen tijde een hoeksteen te blijven en aangepast en proactief in te spelen op een veranderende maatschappelijke en juridische context.
 

2. Vacature: Een inspirerende verbinder met visie die graag proactief initieert, interdisciplinair samenwerkt, groeiprocessen stimuleert  en bruggen bouwt tussen zorgethiek, zingeving en zorgpraktijk. 

Als expert zorgethiek heb je een dubbele opdracht. Enerzijds zet je in op de uitbouw van het zorgethisch beleid voor Woonzorggroep GVO onder meer door aangepast en proactief in te spelen op een veranderende maatschappelijke en juridische context. Anderzijds neem je een belangrijke rol in de 10 voorzieningen binnen Woonzorggroep GVO in het kader van concrete zorgethische aspecten van de zorgpraktijk. Je bent in staat om zorgethiek en pragmatiek aan elkaar te koppelen. 
Je bent in staat om onze waarde en baseline Gast Vrij Omgeven om te zetten en verder uit te bouwen in de praktijk. Het ontwikkelen van een beleid dat mensen aanzet tot zorgethisch handelen en hen stimuleert in hun zorgethische groei is jou als ambassadeur van zorgethiek  niet vreemd. 
Je bent in staat om te inspireren en je collega’s mee te nemen op weg naar pragmatiek in zorgethiek.
Je slaagt er hierbij in om zorgethiek verder te laten groeien, te stimuleren en kansen te geven zodat het verder kan uitgedragen worden in onze voorzieningen. Je ontwikkelt hierbij een zorgethische visie op diverse domeinen en vertaalt deze door. Je houdt hierbij rekening met de noden en de authenticiteit van iedere voorziening binnen Woonzorggroep GVO.
 Je faciliteert onze coördinatoren zorgethiek en zingeving in hun rol binnen hun voorziening en  brengt hen samen op groepsniveau. Je begeleidt en inspireert hen in het ontwikkelen, opzetten en faciliteren van zorgethische groeiprocessen. Je werkt en je denkt over alle voorzieningen heen, maar kan ook specifiek op de noden van een bepaalde voorziening ingaan.
Je ondersteunt ook rechtstreeks onze medewerkers in het groeiproces van zorgethisch gedrag en in dit kader maak je tijd voor het faciliteren van moreel beraad, ethisch overleg en reflectie in het dagdagelijks handelen. Je inspireert onze medewerkers bij het in de praktijk zetten van zorgethiek en ondersteunt bij casuïstiek.
Je bevordert de samenwerking tussen onze voorzieningen en bent in staat bruggen te bouwen tussen zorgethiek en zorgpraktijk. Zo organiseer je ethische werkgroepen om concepten voor ethische thematieken uit te schrijven en bestaande processen te herwerken en te toetsen aan de praktijk.  
Je houdt de aandacht voor zingeving hoog in de voorzieningen en streeft hierbij naar een professionele en eigentijdse aanpak. Je zet hiertoe initiatieven op en bewaakt de voortgang en implementatie van reeds genomen initiatieven op dat vlak. Hiertoe faciliteer je de voorzieningen in hun beleid omtrent zingeving. Je hebt hierbij bijzondere aandacht voor het speerpunt pastorale zorg en bent in staat om je collega’s die als referent op het vlak van pastorale zorg aan de slag zijn in de voorzieningen te verbinden en te versterken. 
Pragmatiek, voeten in het werkveld, inspiratie aanreiken en een gezonde dosis dynamiek zijn hierbij sleutelwoorden.
Je behoudt hierbij je brede kijk,  je communiceert met impact en je stimuleert een algemene ontwikkelingsgerichte cultuur.
Je houdt de blik naar buiten en door jouw lerende houding werk je mee  aan de groei en uitbouw van Woonzorggroep GVO en zet je zorgethiek en zingeving binnen ouderenzorg blijvend op de kaart. 
Je maakt deel uit van het expert team van Woonzorggroep GVO en je stemt in je rol rechtstreeks af met de gedelegeerd bestuurder en het Beleidsteam van Woonzorggroep GVO.
Jouw profiel
Je beschikt over een opleiding in de humane wetenschappen (bij voorkeur master) en bent een expert in zorgethiek. 
Je beschikt over de kennis van de filosofische grondslagen van zorgethiek en kan invulling geven aan zingevingsvragen.
Je fungeert als  zorgethisch coach en laagdrempelige gesprekspartner. 
Je hebt bij voorkeur enige ervaring binnen de gezondheidszorg en beschikt over pedagogische kwaliteiten. 
Ons aanbod
Wij bieden je een inspirerende, uitdagende en gevarieerde functie in een gastvrije omgeving, de mogelijkheid en autonomie om zorgethiek en zingeving verder uit te dragen binnen ouderenzorg, een bij voorkeur voltijdse tewerkstelling, loon en voordelen rekening houdend met jouw ervaring.
 
Interesse? 
Neem voor meer informatie contact op met mevr. Vanessa De Mulder, Manager Mens & Organisatie, Woonzorggroep GVO (tel. 0497/58.89.73). Solliciteren kan via mail met toevoeging van je CV en motivatiebrief en mits toelichting van je expertise in zorgethiek- vanessa.demulder@gvo.be