Ethiek en zingeving


In elk van de tien woonzorgcentra die tot Woonzorggroep GVO behoren is het zorgen voor mensen met dementie een dagelijkse realiteit. Zowel binnen als buiten de muren van onze voorzieningen ondersteunen we personen met dementie en hun naasten zo goed mogelijk.

Hoe zwaar de diagnose ook kan zijn, het is onze overtuiging dat een zinvol en waardevol leven met de ziekte nog mogelijk is. Zo lang als het kan in de eigen omgeving en als dat niet meer lukt, ook bij ons in het wooncentrum.

Die overtuiging is ons uitgangspunt. We willen garanderen dat onze bewoners een menswaardig leven kunnen blijven leiden ondanks hun hoge ouderdom, hun ziektes, hun afhankelijkheid. In de zorg voor mensen met dementie gaat het niet zozeer om de grote ethische vragen en handelingen, maar vertaalt het goede zich in de dagelijkse relatie tussen bewoners en medewerkers. Het begrip ‘het kleine goede’ van Levinas is daarom heel belangrijk in onze zorg.

De waarden die ons kompas richting geven vinden we bij Joan Tronto. Zij heeft de praktijk van goed zorgen opgesplitst in verschillende fasen.

Om tot goede zorg te komen is er betrokkenheid en aandacht nodig. Die oprechte interesse en nabijheid van diegene die zorgt, maakt dat hij of zij weet wat belangrijk is voor de persoon met dementie.

Als duidelijk is welke zorg er nodig is, moet dit georganiseerd worden. Wie doet wat, wanneer en waarom? Met een mooie term noemen we dit de ‘geografie van verantwoordelijkheden’. Pas als iedereen in het interprofessionele team doet wat van haar/hem verwacht wordt, kan de bewoner met dementie goede zorg krijgen.

Soms zijn de zorgnoden van mensen met dementie – zeker wanneer zij in het woonzorgcentrum  verblijven – niet zo eenvoudig in te vullen. Dat maakt dat er heel wat competenties nodig zijn om goede zorg te geven.

Binnen onze organisatie dragen we die deskundigheid hoog in het vaandel. We wisselen kennis en ervaringen uit om van elkaar te leren en leren ook bij van externe experten, o.a. vanuit het Expertisecentrum Dementie.

Tot slot willen we weten of ons ‘zorgwerk’ ook daadwerkelijk goed heeft gedaan. Zeker bij mensen met dementie is deze wederkerigheid niet altijd gemakkelijk te herkennen. Net daarom is het belangrijk dat onze medewerkers een langdurigere relatie kunnen opbouwen met de ouderen die bij ons wonen.

Ook de samenwerking in het team en de organisatie speelt een cruciale rol. Respect hebben voor elkaars uniek/anders zijn, aandacht hebben voor een open en eerlijke communicatie en het vertrouwen hebben dat we het allemaal goed voor hebben met de bewoner en ons werk zijn onontbeerlijk.

In alles we wat we doen, in de keuzes en beslissingen die we maken, blijven de MENS en de zorgrelatie te allen tijde centraal staan. Ondanks hun hoge leeftijd, hun afhankelijkheid en vaak complexe zorgnoden willen we de menswaardigheid van onze bewoners vrijwaren en het leven boven ziekte en pijn uit tillen.

Dat is waar Woonzorggroep GVO in zijn goede zorgen voor mensen met dementie voor staat.