Privacyreglement Woonzorggroep GVO


Privacyreglement voor zorggebruiker en voor externe personen betrokken bij de verzorging van zorggebruikers

Privacyreglement voor zorggebruikers

Woonzorggroep GVO hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en verwerkt uw persoonsgegevens dan ook volledig conform de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Via dit privacyreglement wenst Woonzorggroep GVO u zo duidelijk mogelijk te informeren over de wijze waarop het uw persoonsgegevens verwerkt.

1. Definities

Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG

Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG

à in het Engels: General Data Protection Regulation of GDPR

Persoonsgegevens

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

Betrokkene

iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Deze persoon kan de zorggebruiker zijn, maar bv. ook diens familieleden of huisarts.

Verwerking

een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Het betreft praktisch alles wat wij met uw persoonsgegevens kunnen doen.

 

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

U bent zorggebruiker

Indien u een zorggebruiker van een woonzorgcentrum behorende tot Woonzorggroep GVO bent, dan beschikken wij over de volgende persoonsgegevens over u:

 • administratieve gegevens, zoals uw identiteit, socialezekerheidsinformatie, facturatiegegevens, een inventaris van uw bezittingen in ons woonzorgcentrum, de contactgegevens van uw behandelende arts en van eventuele andere contactpersonen;
 • sociale gegevens, zoals levensloopinformatie, persoonlijke kenmerken, alsook wensen, afspraken en eventuele klachten over uw verblijf;
 • gezondheidsgegevens, zoals uw medische voorgeschiedenis, diagnoses, eventuele overdraagbare ziekten, geneesmiddelengebruik, alsook de lopende en geplande zorgen en uw wensen hieromtrent.

De redenen waarom wij deze persoonsgegevens verwerken, zijn de volgende:

 • wij hebben deze gegevens nodig om u onze diensten (inclusief de nodige verzorging) te kunnen aanbieden tijdens uw verblijf, evenals voor de facturatie van deze diensten (uitvoering van de opnameovereenkomst en het verstrekken/beheren van gezondheidszorg- en sociale diensten);
 • wij moeten deze gegevens bovendien gebruiken om een individueel dossier over u en eventuele andere dossiers (bv. een klachtendossier, een zorggebruikerslijst voor de hulpdiensten bij brand) aan te leggen om wettelijk erkend te kunnen blijven (wettelijke verplichting);
 • het kan ook zijn dat onze coördinerend en raadgevend arts (CRA) uw persoonsgegevens nodig heeft om zijn wettelijk voorziene taken te kunnen uitvoeren (zoals het coördineren van de medische activiteiten in het woonzorgcentrum en het beheersen van overdraagbare ziekten). In dat geval zal de CRA uw dossier kunnen inkijken en de nodige gegevens over u in zijn eigen dossier kunnen opnemen (wettelijke verplichting);
 • daarnaast kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor andere doeleinden (bv. een publicatie in het bewonerskrantje). Wij zullen u in dat geval tijdig informeren over deze doeleinden en –zo nodig– uw toestemming hiervoor vragen.

Elk woonzorgcentrum behorende tot Woonzorggroep GVO zal in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens ook kunnen of moeten overmaken aan derden. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar het onderdeel “Gegevensuitwisseling met derden”.

 

U bent kandidaat-zorggebruiker

Ook indien u nog niet verblijft in een woonzorgcentrum behorende tot Woonzorggroep GVO, maar wel op de wachtlijst staat, beschikken wij reeds over bepaalde persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Het gaat niet enkel om administratieve gegevens, maar ook om sommige sociale gegevens en gezondheidsgegevens.

Wij hebben deze persoonsgegevens immers nodig om uw zorgbehoevendheid te kunnen inschatten in het kader van ons opnamebeleid en om uw verblijf in het woonzorgcentrum administratief voor te bereiden (sluiten van een overeenkomst en het beheren van gezondheidszorg- en sociale diensten).

U bent als externe betrokken bij de zorg voor een (kandidaat-)zorggebruiker

Indien u als externe (bv. als vertegenwoordiger, familielid, mantelzorger, huisarts of andere externe zorgverlener) betrokken bent bij de zorg voor een zorggebruiker, dan zal het woonzorgcentrum eveneens bepaalde persoonsgegevens over u verwerken. Het gaat met name over identificatie- en contactgegevens, alsook uw eventuele suggesties, opmerkingen en klachten over het verblijf van de zorggebruiker.

Wij (of soms ook onze coördinerend en raadgevend arts) hebben deze persoonsgegevens nodig om onze zorggebruikers zo goed mogelijk te kunnen verzorgen (legitieme belangen van het woonzorgcentrum) en om te voldoen aan onze erkenningsnormen (wettelijke verplichting). Het kan ook zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor andere doeleinden (bv. een publicatie in het bewonerskrantje). Wij zullen u in dat geval tijdig informeren over deze doeleinden en –zo nodig– uw toestemming hiervoor vragen.

Daarnaast zal het woonzorgcentrum in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens ook kunnen of moeten overmaken aan derden. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar het onderdeel “Gegevensuitwisseling met derden”.

3. Gegevensbeveiliging in het woonzorgcentrum

Elk woonzorgcentrum behorende tot Woonzorggroep GVO is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens conform de AVG en de overige privacyregelgeving. Dit wil onder meer zeggen dat het woonzorgcentrum als verwerkingsverantwoordelijke adequate maatregelen voor gegevensbeveiliging zal nemen:

 • zo zal het woonzorgcentrum passende maatregelen treffen (bv. paswoorden installeren) om te voorkomen dat onbevoegden toevallig of op onrechtmatige wijze toegang krijgen tot uw persoonsgegevens;
 • de medewerkers van het woonzorgcentrum (onder andere verplegers en ander verzorgend personeel, stagiairs, administratief personeel en vrijwilligers) zullen enkel toegang krijgen tot uw persoonsgegevens voor zover dit werkelijk noodzakelijk is voor hun taken;
 • het woonzorgcentrum zorgt ervoor dat zijn medewerkers gehouden zijn tot geheimhouding en legt hen de nodige instructies op om veilig om te gaan met uw persoonsgegevens (bv. veilig paswoordbeheer).

Voor sommige verwerkingen van uw persoonsgegevens is elk woonzorgcentrum van Woonzorggroep GVO samen met andere personen verantwoordelijk. Het woonzorgcentrum heeft met deze personen onderlinge afspraken gemaakt om de naleving van de AVG te waarborgen. Het gaat met name om de volgende gezamenlijke verantwoordelijken:

 • de coördinerend en raadgevend arts (CRA) van het woonzorgcentrum voor uw persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de wettelijk voorziene taken van de CRA. Het woonzorgcentrum blijft uw aanspreekpunt voor alle verzoeken, vragen of klachten over het optreden van de CRA, maar zal deze soms door de CRA zelf laten beantwoorden. De CRA zorgt er zelf voor dat hij geen persoonsgegevens bewaart of doorgeeft aan derden indien dit niet noodzakelijk is voor zijn wettelijk voorziene taken;
 • de behandelende artsen die actief zijn in het woonzorgcentrum voor de gegevens in uw medisch dossier.

4. Gegevensuitwisseling met derden

In bepaalde gevallen zal elk woonzorgcentrum behorende tot Woonzorggroep GVO uw persoonsgegevens kunnen of moeten overmaken aan derden, waarna die derde verantwoordelijk zal zijn voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens. Deze gevallen worden hieronder opgesomd. Buiten deze gevallen zullen uw persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan derden, behalve mits uw toestemming of wanneer dit wettelijk verplicht zou zijn of na anonimisering van uw persoonsgegevens.

 • Familie, vertegenwoordigers, mantelzorgers

Het woonzorgcentrum kan uw persoonsgegevens, inclusief bepaalde gezondheidsgegevens, meedelen aan uw familie, vertegenwoordigers of mantelzorgers wanneer u dit zelf wenst (toestemming) of wanneer dit noodzakelijk is voor het verstrekken van gezondheidszorgdiensten of sociale diensten. In sommige gevallen zal het woonzorgcentrum namelijk verplicht zijn om uw familie, vertegenwoordiger of mantelzorgers bij de zorg te betrekken en hen dus uw persoonsgegevens over te maken (wettelijke verplichting).

Na overlijden van een zorggebruiker blijft het beroepsgeheim gelden en zullen uw nabestaanden slechts inzage krijgen in uw medisch dossier via een zorgverlener en voor zover u zich daar niet uitdrukkelijk heeft tegen verzet.

 • Externe zorgverleners

Het woonzorgcentrum kan uw persoonsgegevens ook meedelen aan de huisarts of aan andere externe zorgverleners of zorginstellingen voor dit nodig is voor de verzorging en behandeling van de zorggebruiker.

Uw medisch dossier kan via het eHealth platform of via Vitalink (dit zijn overheidsplatformen voor beveiligde gegevensdeling) automatisch geraadpleegd worden door uw zorgverleners die op dat moment bij uw behandeling betrokken zijn indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Deze toestemming hoeft slechts eenmalig te worden gegeven en dit kan via uw huisarts, apotheker of andere zorgverlener, via uw zorgkas, via een ziekenhuis of via de online-toepassing “ehealthConsent”.

 • Ziekteverzekeraar

Het woonzorgcentrum kan bepaalde persoonsgegevens ook doorgeven aan de zorgkas van de zorggebruiker voor zover dit overeenkomstig de toepasselijke socialezekerheidsregelgeving nodig is in het kader van de terugbetaling van verstrekte diensten.

 • Politie

Het woonzorgcentrum kan uw persoonsgegevens, waaronder bepaalde gezondheidsgegevens, overmaken aan de politie bij onrustwekkende verdwijning van de zorggebruiker, maar enkel voor zover er gevreesd kan worden voor het leven van de zorggebruiker en indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de tijdige opsporing.

 • Overheidsdiensten

Het woonzorgcentrum kan uw persoonsgegevens eveneens doorgeven aan overheidsdiensten (bv. de Zorginspectie) voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Woonzorggroep GVO.

 • Dienstverleners van het woonzorgcentrum

Daarnaast doet het woonzorgcentrum ook een beroep op verschillende bedrijfsondersteunende diensten, zoals leveranciers van software of boekhouders. Ook deze derden kunnen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens (waaronder mogelijks ook medische gegevens) voor zover dit nodig is om het woonzorgcentrum bij te staan bij het uitvoeren van voormelde diensten. Het woonzorgcentrum heeft met deze dienstverleners overeenkomsten afgesloten om te waarborgen dat zij uw persoonsgegevens verwerken op een veilige manier en ze niet gebruiken voor andere doeleinden.

 • Rechtsvorderingen

Het woonzorgcentrum kan uw persoonsgegevens eveneens doorgeven aan derden die het woonzorgcentrum bijstaan in het kader van rechtsvorderingen (bv. aansprakelijkheidsgeschillen of onbetaalde facturen), zoals aansprakelijkheidsverzekeraars, gerechtsdeurwaarders en advocaten voor zover dit nodig is voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.

 • Doorgiften buiten Europa

Indien de bewaring of doorgifte van uw persoonsgegevens zou betekenen dat deze gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden gebracht, dan zal het woonzorgcentrum (of de gezamenlijk verantwoordelijke arts) ervoor zorgen dat hierbij een evenwaardig beschermingsniveau als in Europa wordt gehandhaafd.

U kan het woonzorgcentrum steeds contacteren om na te gaan welke maatregelen hiervoor werden getroffen en om hiervan desgevallend een kopie te ontvangen.

5. Uw rechten

U (of uw vertegenwoordiger) kan steeds met ons contact opnemen om uw rechten betreffende uw persoonsgegevens uit te oefenen:

 • indien u wil weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden in het woonzorgcentrum, waarom dit gebeurt en welke categorieën van personen toegang hebben tot deze gegevens. Voor wat betreft uw medisch dossier kan u echter niet rechtstreeks inzage krijgen in de persoonlijke notities van uw zorgverlener, in de gegevens die betrekking hebben op andere personen of in de gegevens die uw zorgverlener tijdelijk mag verzwijgen in het belang van uw gezondheid (therapeutische exceptie).
 • indien u een afschrift van die gegevens wenst (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • indien u bepaalde persoonsgegevens wenst te laten corrigeren of aanvullen, voor zover deze persoonsgegevens inderdaad verkeerd of onvolledig zijn.
 • indien u wenst dat wij (tijdelijk of permanent) uw persoonsgegevens niet langer verwerken. Wij zullen echter niet steeds zomaar uw gegevens kunnen of moeten verwijderen. In verschillende gevallen kunnen of moeten wij uw gegevens namelijk bewaren. In dat geval zullen wij u informeren over de reden(en) waarom wij uw persoonsgegevens niet kunnen verwijderen. In geval wij uw persoonsgegevens zouden verwijderen, dan houdt dit geen enkele erkenning in van het feit dat uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt werden.
 • voor alle andere vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden.

Als u uw rechten wil uitoefenen, dan kan u dit kosteloos doen door uw verzoek kenbaar te maken aan Francis Doom, DPO van Woonzorggroep GVO via secretariaat@gvo.be . Wij zullen u uiterlijk binnen 1 maand laten weten welk gevolg aan uw verzoek wordt gegeven. Bij complexe of veelvuldige aanvragen kan deze termijn verlengd worden tot 3 maanden. In dat geval zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

6. Bewaartermijnen

Elk woonzorgcentrum behorend tot Woonzorggroep GVO respecteert de wettelijk bepaalde bewaartermijn met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • voor zorggebruikersgegevens: minstens 2 jaar en maximum 5 jaar na het einde van de hulp- en dienstverlening. Uw medisch dossier zal daarna verder worden bijgehouden door uw behandelende arts;
 • voor persoonsgegevens vervat in fiscale documenten: 7 jaar.

Alle andere persoonsgegevens worden bewaard zo lang dit nodig is voor het doel waarvoor ze door ons worden verwerkt. Voor meer informatie hierover kan u steeds contact opnemen met Francis Doom, DPO van Woonzorggroep GVO via secretariaat@gvo.be.

7. Vragen of klachten?

Indien u meent dat de bepalingen van dit Privacyreglement of van de AVG niet worden nageleefd, dan heeft u het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Indien u klachten of andere vragen heeft, verzoeken wij u echter vriendelijk om deze eerst voor te leggen aan Francis Doom, DPO van Woonzorggroep GVO via secretariaat@gvo.be, zodat wij naar een oplossing voor uw probleem kunnen zoeken.

8. Wijzigingen

Dit privacyreglement is opgesteld op 8 april 2024. Woonzorggroep GVO behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan dit privacyreglement aan te brengen. Raadpleeg dus zeker altijd de meest recente versie van ons privacyreglement. U kan dit steeds vinden op onze website of aan het onthaal.

Uitgebreidere clausule over de rechten van de betrokkene

Het is belangrijk om te weten dat u (of uw wettelijke vertegenwoordiger) op basis van de AVG verschillende rechten kan uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die elk woonzorgcentrum behorende tot Woonzorggroep GVO over u verwerkt. Hieronder wordt uitgelegd wat deze rechten inhouden en hoe u deze rechten kan uitoefenen.

Uw rechten

 • Recht op inzage en kopie

Inzage - U heeft steeds het recht om kosteloos inzage te krijgen in de persoonsgegevens die het woonzorgcentrum over u verwerkt, tenzij deze inzage door de wet wordt uitgesloten (zoals bv. de beperkingen op de toegang tot het medisch dossier in het kader van de patiëntenrechtenwet van 22 augustus 2002).

U heeft ook het recht om bepaalde informatie over deze verwerking te ontvangen. Meer bepaald heeft u recht op de volgende informatie:

 • het al dan niet bestaan van verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • de persoonsgegevens zelf;
 • de doeleinden van de verwerking van deze persoonsgegevens;
 • de categorieën persoonsgegevens en hun bewaartijd;
 • de categorieën ontvangers aan wie deze persoonsgegevens worden verstrekt;
 • uw rechten met betrekking tot deze persoonsgegevens;
 • de bron van deze persoonsgegevens, indien ze niet bij uzelf werden ingezameld;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming op basis van deze persoonsgegevens, alsook de onderliggende logica en de gevolgen van die besluitvorming.

Indien u uw persoonsgegevens niet zelf aan het woonzorgcentrum heeft overgemaakt, dan ontvangt u de nodige informatie bij uw eerste contact met het woonzorgcentrum of wanneer wij deze gegevens aan een derde overmaken en hoe dan ook uiterlijk 1 maand nadat wij uw persoonsgegevens ontvangen hebben.

Kopie – U heeft bovendien het recht om kosteloos een kopie te krijgen van uw persoonsgegevens, voor zover u die conform de AVG mag inzien. Indien u meerdere kopieën van dezelfde informatie wenst, behouden wij ons het recht voor om hiervoor een vergoeding voor administratieve kosten aan te rekenen.

 • Recht op verbetering

U heeft bovendien het recht om kosteloos alle onjuist of onvolledig verwerkte persoonsgegevens (bv. uw adres of telefoonnummer) te laten verbeteren of aanvullen. Slechts indien het woonzorgcentrum vaststelt dat de persoonsgegevens inderdaad onjuist of onvolledig zijn, moeten zij worden verbeterd of aangevuld.

U kan hierbij ook vragen dat uw persoonsgegevens tijdelijk niet verder verwerkt worden (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid of volledigheid van uw persoonsgegevens werd gecontroleerd en eventuele onjuistheden/onvolledigheden werden rechtgezet (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen). Zie hierover het onderdeel “recht op beperkte verwerking”.

 • Recht op overdraagbaarheid

Met betrekking tot persoonsgegevens die op geautomatiseerde wijze worden verwerkt (bv. via computer), heeft u voorts het recht om te vragen dat het woonzorgcentrum een kopie van uw persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat (bv. XML) overmaakt aan u en/of rechtstreeks aan een andere instelling of persoon naar uw keuze.

Dit recht geldt evenwel enkel voor persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt en enkel wanneer de verwerking door het woonzorgcentrum gebaseerd is op uw toestemming of op de nood om uw overeenkomst met het woonzorgcentrum te kunnen uitvoeren.

 • Recht op intrekking van toestemming

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan heeft u steeds het recht om deze toestemming in te trekken. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet meer verder verwerken. Dit doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.

Wanneer u uw toestemming intrekt, dan kan u tegelijkertijd ook vragen dat uw persoonsgegevens verwijderd worden. Zie hierover het onderdeel “recht op verwijdering”.

 • Recht op verzet tegen de verwerking

Ook wanneer uw persoonsgegevens zonder uw toestemming worden verwerkt, kan u zich in bepaalde gevallen verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het woonzorgcentrum. Dit is bv. het geval wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van het woonzorgcentrum.

Zolang de verwerking evenwel geen vorm van direct marketing betreft, kan het woonzorgcentrum toch verdergaan met de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor dwingende gerechtvaardigde redenen. In afwachting van de beoordeling van deze redenen kan u ons wel verzoeken om de desbetreffende persoonsgegevens tijdelijk niet verder te verwerken (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen). Zie hierover het onderdeel “recht op beperkte verwerking”.

 • Recht op verwijdering

Indien u meent dat uw persoonsgegevens niet meer mogen worden verwerkt (bv. omdat deze gegevens niet langer noodzakelijk zijn of onrechtmatig worden verwerkt), dan kan u verzoeken dat uw persoonsgegevens definitief verwijderd worden uit de bestanden van het woonzorgcentrum.

In plaats van verwijdering kan u als alternatief ook vragen dat uw persoonsgegevens wel opgeslagen blijven, maar niet verder worden verwerkt (behalve in bepaalde wettelijk omschreven gevallen). Zie hierover het onderdeel “recht op beperkte verwerking”.

Het woonzorgcentrum is echter niet verplicht om de persoonsgegevens te wissen indien ze nog wel rechtmatig verwerkt mogen of moeten worden overeenkomstig de AVG.

 • Recht op beperkte verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens wel nog door het woonzorgcentrum worden bewaard, maar tijdelijk niet verder worden verwerkt. Buiten de gevallen in deze privacyverklaring vermeld bij het recht op verbetering, op verzet en op verwijdering, heeft u dit recht ook wanneer het woonzorgcentrum uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft, maar u ze zelf wel nog nodig heeft in het kader van een rechtsvordering.

In sommige wettelijk bepaalde gevallen geldt de beperkte verwerking echter niet en mag het woonzorgcentrum uw persoonsgegevens toch nog verwerken. Deze gevallen zijn de volgende:

 • indien u zelf uw specifieke toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking;
 • indien het woonzorgcentrum uw persoonsgegevens zelf nodig heeft in het kader van een rechtsvordering;
 • indien uw persoonsgegevens verwerkt moeten worden ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon; of
 • om gewichtige redenen van algemeen belang.

 

 • Rechten in verband met geautomatiseerde individuele besluitvorming

U heeft bovendien steeds de mogelijkheid om u te verzetten tegen geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens met het oog op een individuele besluitvorming die voor u rechtsgevolgen of gevolgen met een soortgelijke impact meebrengen.

Het woonzorgcentrum is echter niet verplicht om op dit verzoek in te gaan indien het zich kan beroepen op een wettelijke bepaling of op uw uitdrukkelijke toestemming. Er worden dan wel bepaalde waarborgen voor u voorzien, zoals het recht op menselijke tussenkomst, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

Uitoefening van uw rechten

Contactpunt - Als u uw rechten wil uitoefenen, dan kan u dit kosteloos doen door uw verzoek kenbaar te maken aan Francis Doom, DPO van Woonzorggroep via secretariaat@gvo.be .

Verificatie - Indien uw verzoek onduidelijk is of indien er twijfel bestaat over uw identiteit, dan kan het woonzorgcentrum de nodige bijkomende informatie bij u opvragen. Indien u weigert om de nodige informatie te verstrekken, kan het woonzorgcentrum uw verzoek weigeren.

Afhandelingstermijn - Na indiening van uw verzoek zal u een ontvangstbevestiging ontvangen en zullen wij zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand laten weten welk gevolg aan het verzoek zal worden gegeven. Bij complexe of veelvuldige aanvragen kan deze termijn verlengd worden tot drie maanden na de indiening van het verzoek. In dat geval zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Kosteloosheid - Deze verzoekprocedure is in principe volledig kosteloos voor de patiënt. Indien uw verzoek echter kennelijk ongegrond is of indien u buitensporig gebruik maakt van uw rechten, met name door soortgelijke verzoeken overmatig repetitief in te dienen, dan heeft het woonzorgcentrum het recht om deze verzoeken te weigeren of om een redelijke vergoeding aan te rekenen voor de administratieve kosten.